• Imprimeix

Transparència

1.- Organització

Estructura organitzativa i de funcionament

Organigrames
Acords de creació i funcionament d'entitats del sector públic
Cartes i catàlegs de serveis (Actualment es troba en projecte)
Catàleg de procediments

Alts càrrecs i directius

Relació d'alts càrrecs i directius (Únicament el director del CAT112 té consideració d'alt càrrec)
Incompatibilitats
Activitats, béns i interessos
Retribucions, indemnitzacions i dietes
Codi de conducta dels alts càrrecs

Empleats públics

Relació de llocs de treball del sector públic
Retribucions, indemnitzacions i dietes

Convocatòries: accés i resolució

Convocatòries personal laboral
Convocatòries de col·lectius específics
Formació per a promoció

Representació sindical

Nombre d'alliberats sindicals i cost (Sense representació sindical)

2.- Economia i finances

Pressupostos

Pressupostos aprovats, executats i liquidats (La informació sobre pressupostos executats i liquidats es troba dintre dels Informes d'auditoria anuals)
Comptes anuals (La informació sobre els comptes anuals es troba dintre dels Informes d'auditoria anuals)

Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Inventari de béns immobles (El CAT112 no té béns immobles en propietat)
Béns mobles de valor especial (El CAT112 no té béns mobles de valor especial)
Gestió del patrimoni

Subvencions i ajuts

Subvencions i ajuts previstos i atorgats

3.- Contractació

Contractes

Perfils de Contractant
Contractes subscrits
Resolucions judicials definitives en materia de contractació (no n'hi ha cap)

Convenis

Registre de convenis de col·laboració
Altres convenis

4.- Territori

Plans territorials sectorials

Al CAT112 no n'hi ha

Informació cartogràfica

Bases cartogràfiques, serveis web geogràfics i visors i aplicacions (Actualment es troba en projecte)

5.- Línies d'actuació

Plans i programes generals i sectorials

Els plans i actuacions territorials en l'activitat del CAT112 estàn dintre el pla del Departament d'Interior (link)

Auditories dels serveis públics

Auditories dels serveis públics

Informació estadística

Tota la informació estadística pròpia del CAT112 està dintre les diferents Memòries que podeu trobar en aquest link

Data d'actualització:  15.06.2017