• Imprimeix

Comptes anuals i memòries

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya respon als valors de transparència i fiabilitat que tot organisme públic ha de tenir com a principis. Així, en compliment de la legislació vigent, el Consell Rector del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya ha aprovat els comptes anuals a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, situació financera i resultats. Els comptes anuals han estat auditats per serveis professionals d'auditoria de reconeguda solvència, i han estat elaborats a partir dels registres auxiliars de comptabilitat, d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigents a Espanya, que requereix l'examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l'evidència justificativa dels comptes anuals i l'avaluació de la seva presentació, els principis i criteris comptables utilitzats i estimacions realitzades d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació.

Subvencions i ajuts

  • Subvencions i ajuts previstos: cap.
  • Subvencions i ajuts atorgats: cap.

Indemnitzacions i dietes per a l'assistència a òrgans col·legiat

No s’ha percebut mai cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions dels òrgans de Govern del CAT112. Igualment, d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives no es percep cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

Data d'actualització:  16.01.2019